Säännöt

Turun vinttikoirakerho ry – Åbo vinthundklubben rf

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Vinttikoirakerho ry, ruotsiksi Åbo Vinthundklubben rf. Sen kotipaikka on Turku. Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

3 § Toimintamuodot

Yhdistys pyrkii levittämään vinttikoiratietoutta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kerhoiltoja, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja harjoitusjuoksuja sekä antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Varsinainen jäsen on pääjäsen, jolle toimitetaan jäsentiedotetta. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Perhejäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen varsinaisen jäsenen yhdistyksen kokouksen enemmistön tekemällä päätöksellä.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta, voidaan katsoa kahden (2) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, mikäli tämä on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen enemmistön päätös.

Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa se yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

6 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on suoritettava kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna se summa, minkä edellinen syyskokous on kulloinkin määrännyt. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle mitään jäsenmaksuja.

7 § Varojen hankinta

Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäsenmaksuja ja toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, harjoittamalla kioskimyynti- ja kahvilatoimintaa sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä muodostamaan rahastoja.

8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja varainhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtajan ääni.

Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa toimikuntia valmistelemaan asioita.

9 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa varainhoitajan yksin kirjoittamaan nimen pankki- ja raha-asioissa.

10 § Toiminta- ja tilikausi sekä tilinpäätös

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta tai kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen jäsenille lähetetyssä jäsenlehdessä, Suomen Vinttikoiraliitto ry:n lehdessä tai Koiramme -lehdessä viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen: kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Jos jäsen haluaa jonkin asian kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kuukautta ennen varsinaista kokousta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian syyskokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kuukautta ennen varsinaista kokousta.

13 § äänestyskäytäntö yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hän saa käyttää enintään kolme (3) ääntä.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ellei yksikään paikalla olevista varsinaisista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Kokouksen päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 15§:ssä on säädetty. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ja lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

14 § Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. tarkastetaan valtakirjat
 2. avataan kokous
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 6. esitetään yhdistykselle edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. päätetään kokous

Asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. tarkastetaan valtakirjat
 2. avataan kokous
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 6. vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus
 7. esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. päätetään kokous

Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on kannattanut. Tullakseen hyväksytyksi päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle.

16 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Voimassa 28.5.2012 alkaen